/* Upsales tracking code */

Kompetensutveckling 2023

6/11/2023

10 trender inom kompetensutveckling 2023

Upptäck 10 aktuella trender inom kompetensutveckling. Samtliga tyder på att lärande organisationer har ett försprång i det dynamiska arbetsklimatet. 

1. Utvecklingsmöjligheter är en nödvändighet för att behålla medarbetare

Arbetet måste kännas engagerande och meningsfullt. Händelser såsom "The Great Resignation" 2021 och rörelsen "Quiet Quitting" 2022 visade hur omfattande konsekvenserna av lågt medarbetarengagemang kan bli.

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan utvecklingsmöjligheter och att vilja stanna länge på arbetsplatsen. Människor är nämligen lika benägna att byta arbetsgivare för bättre kompetens- och karriärutveckling som för högre lön.

Idag upplever endast 1 av 4 medarbetare utvecklingspotential hos sin nuvarande arbetsgivare. Resterande 3 av 4 söker karriärmöjligheter utanför organisationen. Vidare uppger 44% av HR-chefer att deras organisation saknar attraktiva karriärbanor. Ungefär lika många (47%) uppger att medarbetarupplevelsen är prio 2023. [2]

Medarbetare tenderar att stanna längre i lärande organisationer. Genom att koppla lärandekulturen till företagsstrategier och individuella karriärmål skapas meningsfulla utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Detta ökar medarbetarengagemanget och därmed möjligheterna att behålla värdefulla talanger. [1]

2. Upskilling ökar förmågan att anpassa sig

Att hålla jämna steg med utvecklingen har blivit allt viktigare. Med pandemin i backspegeln förstår vi idag vikten av att kunna arbeta agilt. De organisationer som gick starkare ur pandemin var de som snabbt kunde anpassa sig och ändra sina arbetssätt.

Organisationer måste kunna fortsätta leverera, trots nedskärningar och stramare budgetar. För att inte hamna på efterkälken kan företag se sig om efter nya talanger med aktuell kunskap, men detta är varken skalbart eller kostnadseffektivt. I motsats är kompetensutveckling en av de mest effektiva sätten att framtidssäkra sin organisation.

Lärande organisationer är flexibla. De är bättre på att identifiera och utveckla kompetenser som gynnar både individens och organisationens utveckling. Medarbetarna erbjuds personligt anpassade utbildningsvägar som fokuserar på framtida kompetensbehov. På så sätt blir de bättre på att möta utmaningarna i ett dynamiskt arbetsklimat. [1].

3. Skalbarhet i centrum då organisationer förlitar sig på interna resurser

Nedskärningar och anställningsstopp tvingar organisationer att hushålla med sina interna resurser. Detta i samband med snabba förändringar och ett behov av anpassning. Kompetensutveckling är med andra ord högt prioriterat 2023.

Därför är det idag viktigare än någonsin att kunna skala intern kunskap. Att uppmuntra till och möjliggöra intern kunskapsdelning är en förutsättning för organisatoriskkompetensutveckling. Detta minskar dessutom beroendet av enskilda medarbetare som kan komma och gå.

Lärande organisationer främjar kunskapsdelning. Gemensam framgång och att lära av varandra är en naturlig del av kulturen. Dessutom har de praktiska verktyg som gör det möjligt att involvera hela organisationen. Interna ämnesexperter får på så sätt möjlighet att bidra till kursproduktion och att äga relevanta läromedel.

4. Räkna ut ROI av kompetensutveckling är viktigare än någonsin

Med en begränsad budget blir ROI (return on investment eller avkastning) av dina utbildningsinsatser allt viktigare. Innan det investeras i eller skärs ner på initiativ är det viktigt att skapa en helhetsbild.

För att fatta välgrundade beslut bör följande KPI:er tas med i beräkningen:

- Tid till att nå önskad kompetensnivå (time to proficiency)

- Nivå av bibehållen kunskap och färdigheter (knowledge and skills retention)

- Medarbetarupplevelse

- Medarbetarengagemang

- e-NPS (Employee Net Promoter Score)

- Personalomsättning

- Individuella resultat före och efter utbildning (t.ex. produktivitet)

- Organisatoriska resultat före och efter utbildning (t.ex. produktivitet)

- Uppstartstid för nyanställda (time to contribution)

- Tid för omställning till nya arbetsmetoder

Lärande organisationer tar hänsyn till både de direkta och indirekta affärsvärdena kopplade till utbildningsinsatser och verktyg. Med lärande som konkurrensfördel kan beslutsfattare lättare skilja affärsnytta från onödiga kostnader.

5. Lågkonjunkturen ger ny innebörd åt tillväxt

Tillväxt i en lågkonjunktur kan verka omöjligt. Nedskärningar, anställningsstopp och stramare budgetar kan ge intryck av att verksamheten har bromsat in. Men i själva verket är det precis tvärtom.

Idag läggs stort fokus på att öka det interna kunskapskapitalet. Genom att fortsätta investera i kompetensutveckling hålls motivationen, drivkraften och utvecklingen på topp. Det hjälper dina medarbetare att möta dagens utmaningar och att förbereda sig för de framtida. Möjligheter till lärande ökar dessutom chansen att behålla värdefulla medarbetare. På så sätt ökar du organisationens motståndskraft.

Genom att se perioder av avbrott eller låg aktivitet som en möjlighet kan du skapa ett långsiktigt, strategiskt försprång. Organisationer som prioriterade innovation och utveckling under finanskrisen 2009 presterade 30% bättre än genomsnittet. [1]

6. Leveransen är en viktig del av lärupplevelsen

Det finns ingen universallösning när det kommer till lärande. Fenomenet “digital learning fatigue” (dvs. trötthet till följd av enformiga utbildningsinsatser) som uppkom under pandemin har understrukit vikten av att anpassa leveransen av utbildning. Organisationer som varierar format och lärmiljöer har goda förutsättningar att uppnå sina kunskapsmål. Mottagaren kan då välja inlärningssätt efter individuella behov och önskemål. Skräddarsydd leverans ökar dessutom engagemanget.

Schemalagd utbildning är ett utmärkt format för ämnen såsom organisation och ledarskap. On demand-utbildningar, som kan slutföras oberoende av tid och plats, uppmuntrar till självinitierat lärande. [1] För att stödja behovsdrivet lärande är micro-learning och resursbibliotek värdefulla verktyg.

Lärande organisationer har en rik infrastruktur med ett brett utbud av läromedel och kanaler. Medarbetare kan på så sätt ta till sig ny kunskap på det sätt som passar dem bäst

7. Hybridarbete tvingar organisationer att ompröva sina interna akademier

Lärandet måste ske där verksamheten sker. År 2023 kan det vara i princip överallt. Med hybridarbete som dagens standard har allt fler organisationer börjat ompröva sina interna akademier.

I en global studie av Executive Networks, utförd med hjälp av 515 L&D-chefer och i samarbete med NovoEd, uppgav 6 av 10 att hybridarbetet och digitalt lärande bidrar till att omvandla organisationers fysiska akademier.

Hybridutbildning är inte längre en temporär lösning, och detta har fått organisationer att ifrågasätta syftet med fysisk klassrumsmiljö. I framtiden förväntas fler omnichannel-akademier [3].

Organisationer som prioriterar kompetensutveckling ser också till att deras lärresurser finns tillgängliga överallt. Kunskap delas både online och offline. De erbjuder blandade lärmiljöer som kombinerar såväl fysiska klassrum som digitala utbildningar och akademier. På detta sätt kan utbildningen anpassas efter moderna arbetsförhållanden.

8. Mjuka kompetenser har hög efterfrågan - trots ökad digitalisering

Fram till år 2030 förväntas över en miljard arbeten förändras till följd av teknologisk utveckling. Tekniska färdigheter kommer alltså att vara högt efterfrågade på framtidens arbetsmarknad.

Men trots den ökande digitaliseringen är mjuka kompetenser fortfarande mycket eftertraktade.

Enligt studien Pearson's Skills Outlook är följande “power skills” särskilt attraktiva:

- Kommunikation - Kundservice

- Ledarskap

- Detaljkänsla

- Samarbetsförmåga


År 2026 förväntas följande kompetenser ha hög efterfrågan:

- Personligt lärande och ledarskap

- Prestationsfokus

- Kulturell och social intelligens [3]

Organisationer med en lärandekultur och ett "growth mindset" har framtidens kompetens på sin radar. De förstår vilka kunskaper som kommer att vara avgörande i framtidens arbetsklimat. De arbetar därför aktivt med att utveckla relevanta färdigheter som nämns ovan.

Organisationer med en lärande kultur och ett growth mindset inser vilken typ av kompetens som verkligen spelar roll i morgondagens arbetsklimat. De är därför sannolikt i full gång med att utveckla relevant kompetens, liknande ovan.

9. Verktyg för kompetensutveckling har en given plats i organisationers tech stach

Kompetensutveckling är en viktig och självklar del av många organisationers affärsstrategi. Digitala verktyg för lärande har därför en självklar plats i organisationers tech stack.

Många väljer att integrera sina LMS (learning management system) och lärplattformar med HR-plattformar och andra interna system. Dessa integrationer gör det möjligt att synka och dela information mellan systemen, vilket maximerar nyttan och prestandan av varje enskilt verktyg. Målet är att minska admin, effektivisera processer och att skapa personligt anpassade lärresor.

10. AI blir allt vanligare inom kompetensutveckling

Precis som inom många andra områden så blir AI (artificiell intelligens) allt vanligare inom kompetensutveckling.

Du har säkert redan koll på ChatGPT och möjligheterna som den nya tekniken för med sig. Inom bara några få sekunder kan denna virala chatbot generera skriftliga svar på sökningar på ett sätt som liknar mänsklig kommunikation. AI förväntas bli populärt inom innehållsproduktion där den genererade texten kan användas som utkast till kursmaterial. Inom behovsbaserat lärande kan ChatGPT också fungera som ett snabbt och effektivt informationsverktyg. Det är dock viktigt att notera att effekten av tekniken beror på hur den används och integreras i befintliga kompetensstrategier.

Även lärupplevelsen kan förbättras och göras mer interaktiv med hjälp av AI. Simuleringar och VR (virtual reality) kan användas för att öva scenarion och dialoger i en näst intill verklig miljö. Genom gamification kan du dessutom boosta motivationen genom roliga och spelliknande upplevelser.

För att skapa personligt anpassat lärande kan AI hjälpa att identifiera och adressera individuella kunskapsbehov. Ett modernt LMS (learning management system) pinpoint:ar utvecklingsmöjligheter och rekommenderar relevanta utbildningar och läromedel. 

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?