/* Upsales tracking code */

Många chefers okunskap påverkar rekrytering av ny personal

2/9/2022

Dagens jobbsökare förväntar sig helt enkelt ett professionellt bemötande från en framtida arbetsgivare.

Enkäten som besvarades av 200 HR-chefer eller HR-specialister visar att de största bristerna handlar om chefers oförmåga att utvärdera kandidater objektivt. Det svarar 47 %. Även chefernas prioritering av rekryteringen (35 %) och deras förmåga att genomföra relevanta anställningsintervjuer (21 %) pekas ut som rekryteringsutmaningar framåt. 

– I förlängningen leder okunskapen bland chefer till att många företag riskerar att tappa de bästa kandidaterna. Inte minst eftersom det idag råder kompetens- och kandidatbrist i måna branscher. Dagens jobbsökare förväntar sig helt enkelt ett professionellt bemötande från en framtida arbetsgivare, och här har företag som jobbar aktivt med frågorna mycket att vinna, säger Rebecca Henriksson, ansvarig för TNG:s utbildningsverksamhet TNG Evolve.

HR-specialisterna fick också frågor om vilka utbildningsområden de anser att cheferna har störst behov av. Här hamnar intervjuteknik i topp (68 %). Även bättre kunskaper kring kravprofil och kompetensanalys (48 %), hur man ökar mångfalden vid rekrytering (44 %) och diskrimineringsfällor (42 %) efterfrågas.

Enkätsvaren från TNG Evolve går hand i hand med resultatet av en större undersökning som TNG genomförde 2021 bland 1000 vd:ar, chefer och HR-specialister. Siffrorna visar på ett stort glapp mellan vision och verklighet när det kommer till fördomsfri rekrytering – och att kunskapsnivåerna skiftar mellan HR och chefsledet. Här svarar exempelvis 75 % av vd:ar och chefer att de litar mer på magkänsla än data.

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?